Trang chủ > Tin tức sự kiện & > Nội dung

Dự báo cuộc đời còn lại của vòng bi dựa trên mạng nơ-ron

Mar 22, 2016

Dự đoán còn đời phục vụ của bi, dựa vào bản đồ tự tổ chức (tự tổ chức các bản đồ, SOM) và BP (tuyên truyền trở lại, BP) hai loại mạng nơ-ron, đề xuất một phương pháp mới dự đoán cuộc đời còn lại của hệ thống bi. Các phân tích so sánh những lợi thế và nhược điểm của chỉ số suy thoái kinh tế khác nhau mang, sử dụng ba bộ chỉ số của suy thoái kinh tế và ba thời gian miền tần số miền suy thoái các chỉ số, bao gồm một tập mới của các chỉ số, đào tạo tự tổ chức các bản đồ mạng nơ-ron. SOM-sẽ được bắt nguồn từ sự lượng tử hóa lỗi nhỏ nhất (tối thiểu sự lượng tử hóa lỗi, MQE) là một chỉ báo của một suy thoái kinh tế mới, đặt mang cơ sở dữ liệu hiệu suất. Bóng mang suy thoái kinh tế, đào tạo của mạng nơ-ron BP theo thời gian hết hạn của các giá trị của công nghệ thích hợp, phát triển thành công của một mô hình dự đoán cuộc đời còn lại. Kết quả cho thấy rằng, chương trình là cao hơn nhiều so với cuộc sống L10 công nghiệp thường được sử dụng.