Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Quá trình gia công bằng thép không gỉ bóng rỗng

Mar 29, 2017

201604061136588366610.jpg

Các quả bóng rỗng bằng thép không gỉ có thể được chia thành các quả bóng rỗng mà không có lỗ mở và quả bóng rỗng có lỗ. Các quả bóng rỗng mà không có lỗ mở là đục tấm thép thành hai bán cầu với đùn ép và hàn lại với nhau. Các quả bóng rỗng có lỗ mở là đục tấm thép vào đáy cốc với đùn ép và đóng chặt, không có mối hàn theo cách này. Tất nhiên, phương pháp đóng có thể được lăn và cũng có thể được đúc lạnh. Khuôn trên là hình cầu lõm, làm cho nó hiệu quả hơn và thường xuyên. Thứ nhất, vật liệu phải được tính toán. Cuối cùng, phải có chế biến tiếp theo để đạt được các yêu cầu cuối cùng.