Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Đôi bóng mang trong cặp

Mar 22, 2016

Nếu đôi được cài đặt trong cặp, làm cho một cặp vòng ngoài mang tương đối, cụ thể là rộng cuối phải đối mặt với khuôn mặt rộng cuối cùng, kết thúc thu hẹp mặt kết thúc thu hẹp. Điều này có thể tránh trục lực bổ sung, nhưng cũng có thể theo hai hướng trục hay vỏ giới hạn trong phạm vi giải phóng mặt bằng trục.


Vì vòng ngoài raceway có thể có trọng lượng rẽ nước tương đối trong trục ngang, do đó, có thể chịu tải xuyên tâm và trục tải cùng một lúc, tải chung (đơn hàng góc liên hệ bi tròn chỉ có thể mang tải trọng trục, sự chỉ đạo duy nhất thường là usedInstalled trong cặp).